ترانس 2 در 36 ترک الکتریک
تبدیل کننده ولتاژ
ترانس 2 در 36 ترک الکتریک
46,000  تومان
ترانس FPL پارس
تبدیل کننده ولتاژ
ترانس FPL پارس
64,000  تومان