تبدیل کننده ولتاژ
ترانس FPL پارس
64,000  تومان
تبدیل کننده ولتاژ
ترانس 2 در 36 ترک الکتریک
57,000  تومان
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 63 آمپر سه فاز گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 40 آمپر دو پل گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 25 آمپر دو پل گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
محافظ جان 25 آمپر دو پل گویس
ناموجود