تجهیزات اندازه گیری
فازمتر بلند دوپرو
16,500  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر جیبی دوپرو
14,000  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر UniQue ولتاژ 100-500 ولت AC
7,000  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر LIMAK ولتاژ 100-500 ولت AC
14,500  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر SOUPS ولتاژ 100-500 ولت AC
29,000  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر کد 936 ولتاژ 100-500 ولت AC
12,500  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر OSRAM نور
تماس بگیرید
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر Select
9,000  تومان
5,000  تومان
-٪44