تجهیزات اندازه گیری
فازمتر کوتاه ARAX ویژه
15,000  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر بلند ARASP ویژه
28,000  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر بلند دوپرو
16,500  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر جیبی دوپرو
14,000  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر LIMAK ولتاژ 100-500 ولت AC
14,500  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر SOUPS ولتاژ 100-500 ولت AC
29,000  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر کد 936 ولتاژ 100-500 ولت AC
12,500  تومان
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر OSRAM نور
تماس بگیرید
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر UniQue ولتاژ 100-500 ولت AC
تماس بگیرید
تجهیزات اندازه گیری
فازمتر Select
تماس بگیرید