۲۶۴,۰۰۰  تومان
۲۸۰,۰۰۰  تومان
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
چراغ خواب و پریز برق تیراژه مدل ستاره
۸۶,۰۰۰  تومان
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
4 راهی مستطیل ارت دار بدون سیم تیراژه
۱۲۴,۰۰۰  تومان
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
4 راهی مستطیل ارت دار تیراژه با سیم 1.8 متر
۱۸۷,۰۰۰  تومان
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
4 راهی مستطیل ارت دار تیراژه با سیم 3 متر
۲۱۱,۰۰۰  تومان
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
4 راهی مستطیل ارت دار تیراژه با سیم 5 متر
۲۶۴,۰۰۰  تومان
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
چهار راهی برق مستطیل بدون ارت و سیم تیراژه
۱۰۶,۰۰۰  تومان
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
چندراهی برق دو شاخه تیراژه مدل صدف
۵۷,۵۰۰  تومان
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
سه راهی برق مستطیل بدون سیم و ارت تیراژه
۸۵,۰۰۰  تومان