سوکت، دوشاخه و تبدیل
تبدیل 3 به 2 تیراژه مدل سپید
۲۲,۵۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
تبدیل 3 به 2 تیراژه مدل سپهر
۱۶,۵۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
دو شاخه خانگی تیراژه
۱۳,۵۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سه راهی صنعتی کرال تیراژه
۶۹,۰۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
پریز مادگی استاندارد تیراژه
۱۳,۵۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
دو شاخه نری استاندارد تیراژه
۱۳,۵۰۰  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
سه راهی برق ارت دار دو شاخه تیراژه مدل تاپ
۴۶,۶۰۰  تومان
۳۸,۶۰۰  تومان