• خانه هوشمند
1,120,000  تومان
908,100  تومان
-٪19
885,000  تومان
809,200  تومان
-٪9
کلید و پریز برق هوشمند
پریز هوشمند سونوف مدل S20
565,000  تومان
512,600  تومان
-٪9
483,000  تومان
453,400  تومان
-٪6
500,000  تومان
453,400  تومان
-٪9
295,000  تومان
275,400  تومان
-٪7
سنسور دما و رطوبت هوشمند
سنسور دما و رطوبت سونوف مدل Si7021
254,000  تومان
215,800  تومان
-٪15
سنسور دما و رطوبت هوشمند
سنسور دما DS18B20 سونوف
152,000  تومان
136,700  تومان
-٪10