سیم آنتن و تلفن
سیم آنتن کرمان صادراتی
1,100,000  تومان