نمایشگر ولتاژ و جریان
مولتی متر 144 کد 22E1 شیوا امواج
۱,۲۴۴,۰۰۰  تومان
نمایشگر ولتاژ و جریان
آمپر متر 96 دیجیتال شیوا امواج
۴۴۷,۰۰۰  تومان
نمایشگر ولتاژ و جریان
آمپر متر 96*48 شیوا امواج
۴۹۸,۰۰۰  تومان
۵۷۰,۰۰۰  تومان