دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سه راهی صنعتی کرال تیراژه
56,500  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
چندراهی برق دو شاخه تیراژه مدل صدف
35,500  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
4 راهی مستطیل ارت دار تیراژه با سیم 5 متر
150,000  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
4 راهی مستطیل ارت دار تیراژه با سیم 3 متر
120,000  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
4 راهی مستطیل ارت دار بدون سیم تیراژه
78,000  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
چراغ خواب و پریز برق تیراژه مدل ستاره
59,000  تومان
412,000  تومان
399,640  تومان
-٪3
368,000  تومان
356,960  تومان
-٪3
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
کابل سیار خیام الکتریک 10 متری
214,800  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
کابل سیار خیام الکتریک 7 متری
158,400  تومان