سه راهی و چندراهی و سیم رابط
رابط پنج خانه ارت دار 5 متری دلند
110,000  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
رابط پنج خانه ارت دار 350 سانتی متر دلند
100,000  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
رابط پنج خانه 2 متری دلند
90,000  تومان