۲۹,۰۰۰  تومان
۲۸,۱۳۰  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
کلید زنگ پارت الکتریک مدل برکه کد 75
۲۸,۴۰۰  تومان
۲۷,۵۴۸  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
کپ دیودی مدل CDC رعد
۱۶,۳۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت نری صنعتی 16x5 پارت الکتریک کد 580
۷۲,۰۰۰  تومان
۶۹,۸۴۰  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی مادگی ثابت 16×5 پارت الکتریک کد 572
۸۴,۷۰۰  تومان
۸۲,۱۵۹  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سه شاخه سه فاز فردان الکتریک 30302
۶۲,۵۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
مادگی سه فاز صنعتی فردان الکتریک 30301
۶۲,۵۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
مادگی پلاستیکی صنعتی فردان الکتریک 30202 مدل صبا
۱۹,۲۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
پریز مادگی صنعتی پارت الکتریک کد 963
۱۶,۲۰۰  تومان
۱۵,۷۱۴  تومان
-٪3
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
سه راهی کرال پارت الکتریک مدل 1027
۸۳,۶۰۰  تومان
۸۱,۰۹۲  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
دو شاخه نری سیار پارت الکتریک مدل 972
۱۶,۲۰۰  تومان
۱۵,۷۱۴  تومان
-٪3
۲۸,۴۰۰  تومان
۲۷,۵۴۸  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی مادگی سیار 16×5 پارت الکتریک کد 585
۸۴,۷۰۰  تومان
۸۲,۱۵۹  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*16 ثابت مادگی پارت الکتریک کد 408
۶۸,۷۰۰  تومان
۶۶,۶۳۹  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*16 سیار مادگی پارت الکتریک کد 613
۶۷,۸۰۰  تومان
۶۵,۷۶۶  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*16 نری پارت الکتریک کد 406
۶۰,۵۰۰  تومان
۵۸,۶۸۵  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*32 سیار مادگی پارت الکتریک کد 558
۸۴,۷۰۰  تومان
۸۲,۱۵۹  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*32 ثابت مادگی پارت الکتریک کد 593
۸۴,۷۰۰  تومان
۸۲,۱۵۹  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*32 نری پارت الکتریک کد 390
۷۲,۶۰۰  تومان
۷۰,۴۲۲  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*16 نری پارت الکتریک کد 387
۶۳,۰۰۰  تومان
۶۱,۱۱۰  تومان
-٪3
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*16 مادگی ثابت پارت الکتریک کد 388
۸۲,۵۰۰  تومان
۸۰,۰۲۵  تومان
-٪3