دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
دو شاخه خانگی تیراژه
۱۳,۵۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سه راهی صنعتی کرال تیراژه
۶۹,۰۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
پریز مادگی استاندارد تیراژه
۱۳,۵۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
دو شاخه نری استاندارد تیراژه
۱۳,۵۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
کلید زنگ پارت الکتریک مدل برکه کد 75
۲۱,۰۰۰  تومان
۱۹,۹۵۰  تومان
-٪5
۲۲,۰۰۰  تومان
۲۰,۹۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی نری 5*63 پارت الکتریک کد 949
۳۲۰,۰۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی مادگی 5*63 پارت الکتریک کد 936
۳۶۰,۰۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 5*63 کامل پارت الکتریک کد 951
۶۸۰,۰۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 5*32 نری پارت الکتریک کد 597
۶۴,۰۰۰  تومان
۶۰,۸۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 5*32 ثابت مادگی پارت الکتریک کد 606
۷۸,۰۰۰  تومان
۷۴,۱۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 5*32 سیار مادگی پارت الکتریک کد 610
۷۸,۰۰۰  تومان
۷۴,۱۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*32 مادگی سیار پارت الکتریک کد 394
۷۶,۰۰۰  تومان
۷۲,۲۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*32 مادگی ثابت پارت الکتریک کد 396
۷۶,۰۰۰  تومان
۷۲,۲۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*32 نری پارت الکتریک کد 395
۵۸,۰۰۰  تومان
۵۵,۱۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*16 مادگی ثابت پارت الکتریک کد 388
۶۲,۰۰۰  تومان
۵۸,۹۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*16 نری پارت الکتریک کد 387
۴۷,۰۰۰  تومان
۴۴,۶۵۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*32 نری پارت الکتریک کد 390
۵۳,۰۰۰  تومان
۵۰,۳۵۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*32 ثابت مادگی پارت الکتریک کد 593
۶۴,۰۰۰  تومان
۶۰,۸۰۰  تومان
-٪5
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*32 سیار مادگی پارت الکتریک کد 558
۶۴,۰۰۰  تومان
۶۰,۸۰۰  تومان
-٪5