۳۶,۹۵۰,۰۰۰  تومان
۳۴,۷۳۳,۰۰۰  تومان
-٪6
۷۴,۸۷۰,۰۰۰  تومان
۷۰,۳۷۷,۸۰۰  تومان
-٪6
۵۷,۸۰۰,۰۰۰  تومان
۵۴,۳۳۲,۰۰۰  تومان
-٪6
۴۹,۰۵۰,۰۰۰  تومان
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز 90KVA آلجا مدل TNS-90KVA
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان
۱۱۳,۰۵۰,۰۰۰  تومان
-٪5
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز 60KVA آلجا مدل TNS-60KVA
۹۹,۹۰۰,۰۰۰  تومان
۹۴,۹۰۵,۰۰۰  تومان
-٪5
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز 30KVA آلجا مدل TNS-30KVA
۵۳,۶۰۰,۰۰۰  تومان
۵۰,۹۲۰,۰۰۰  تومان
-٪5
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز 20KVA آلجا مدل TNS-20KVA
۴۵,۶۰۰,۰۰۰  تومان
۴۳,۳۲۰,۰۰۰  تومان
-٪5
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز 15KVA آلجا مدل TNS-15KVA
۳۳,۴۰۰,۰۰۰  تومان
۳۱,۷۳۰,۰۰۰  تومان
-٪5
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز 150KVA آلجا مدل SBW-150KVA
۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰  تومان
۳۱۱,۸۸۵,۰۰۰  تومان
-٪5
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز 100KVA آلجا مدل SBW-100KVA
۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰  تومان
۱۸۸,۶۷۰,۰۰۰  تومان
-٪5
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 60KVA هیراد مدل ST/A 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 50KVA هیراد مدل ST/A 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 30KVA هیراد مدل ST/A 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 20KVA هیراد مدل ST/A 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 15KVA هیراد مدل ST/A 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 10KVA هیراد مدل ST/A 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 2000KVA هیراد مدل ST/B 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 1500KVA هیراد مدل ST/B 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 1000KVA هیراد مدل ST/B 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 800KVA هیراد مدل ST/B 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 500KVA هیراد مدل ST/B 33
تماس بگیرید
استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استبلایزر سه فاز 300KVA هیراد مدل ST/B 33
تماس بگیرید