سوکت، دوشاخه و تبدیل
دوشاخه خانگی پارت الکتریک کد 5519
۱۳,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
سوکت ریسه لوپ لایت کد 2835
۴۸,۰۰۰  تومان
۴۲,۵۰۰  تومان
-٪11
سوکت، دوشاخه و تبدیل
شینه فانتزی ارت 10 پیچ
۲۸,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
شینه فانتزی نول 10 پیچ
۲۸,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
شانه کلید مینیاتوری 1 متری
۱۹,۵۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
ترمینال برق شاخه‌ای نمره 10
۱۹,۵۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
سر سیم دوبل نمره 1.5 بسته 100 عددی
۴۵,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
سر سیم دوبل نمره 2.5 بسته 100 عددی
۶۵,۰۰۰  تومان
۱۴۵,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
تبدیل 3 به 2 بهداد الکتریک
۲۲,۵۰۰  تومان
۲۴,۹۰۰  تومان
۲۲,۴۱۰  تومان
-٪10