سوکت، دوشاخه و تبدیل
تبدیل 3 به 2 بهداد الکتریک
۲۲,۵۰۰  تومان
۱۱۲,۰۰۰  تومان
۸۲,۰۰۰  تومان
-٪27
۱۷۸,۰۰۰  تومان
۱۴۵,۰۰۰  تومان
-٪19
محافظ برق تلویزیون و کامپیوتر
محافظ ولتاژ چهار خانه ارتدار بهداد الکتریک
۲۲۲,۰۰۰  تومان