کلید و پریز برق هوشمند
ماژول ديمر تك كانال سونوف مدل D1
۵۲۷,۰۰۰  تومان
۱۲۶,۰۰۰  تومان
سنسور دما و رطوبت هوشمند
سنسور دما DS18B20 سونوف
۱۶۷,۰۰۰  تومان
سنسور دما و رطوبت هوشمند
سنسور دما و رطوبت سونوف مدل Si7021
۲۴۲,۰۰۰  تومان
۲۱۰,۰۰۰  تومان
-٪13
۵۳۲,۰۰۰  تومان
۴۷۵,۰۰۰  تومان
-٪11
۸۲۸,۰۰۰  تومان
کلید و پریز برق هوشمند
پریز هوشمند سونوف مدل S20
۵۵۸,۰۰۰  تومان