کلید و پریز برق هوشمند
ماژول ديمر تك كانال سونوف مدل D1
۶۶۶,۶۰۰  تومان
۱۵۲,۹۰۰  تومان
۱,۰۸۹,۰۰۰  تومان
سنسور دما و رطوبت هوشمند
سنسور دما DS18B20 سونوف
۲۰۷,۹۰۰  تومان
سنسور دما و رطوبت هوشمند
سنسور دما و رطوبت سونوف مدل Si7021
۳۰۵,۸۰۰  تومان
۱,۰۴۷,۲۰۰  تومان