هواکش صنعتی و تاسیساتی
فن آون تستر 12 سانت دمنده مدل DCV-12-80
۲۲۵,۰۰۰  تومان
هواکش صنعتی و تاسیساتی
فن آون تستر 8 سانت دمنده مدل DCV-08-80-H
۲۱۸,۰۰۰  تومان
هواکش صنعتی و تاسیساتی
فن آون تستر 8 سانت دمنده مدل DCV-08-80-L
۲۱۸,۰۰۰  تومان
هواکش صنعتی و تاسیساتی
فن کانوکشن 12 سانت دمنده مدل DCV-12
۲۲۵,۰۰۰  تومان
هواکش صنعتی و تاسیساتی
فن تانژانت 6 سانت 28 وات دمنده مدل DTG-H2
۳۵۸,۰۰۰  تومان
هواکش صنعتی و تاسیساتی
فن تانژانت 6 سانت 23 وات دمنده مدل DTG-H1
۳۳۳,۰۰۰  تومان