۱,۶۲۷,۴۰۰  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040
۱,۲۳۳,۴۰۰  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010
۱,۲۳۳,۴۰۰  تومان
۲,۰۵۳,۰۰۰  تومان
۲,۰۰۴,۸۰۰  تومان
-٪2
۱,۶۲۷,۴۰۰  تومان