۲,۵۸۴,۴۲۸  تومان
۳,۰۱۰,۹۷۰  تومان
۲,۵۸۴,۴۲۸  تومان
۳,۱۸۴,۶۸۲  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010
۱,۹۵۸,۷۶۵  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040
۱,۹۵۸,۷۶۵  تومان
۳,۰۱۰,۹۷۰  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه دیواری پارس خزر مدل 7020R
۲,۴۸۳,۲۵۰  تومان
۱,۳۶۸,۴۴۴  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه سه کاره پارس خزر مدل درنا 9010R
۳,۸۸۰,۲۲۳  تومان
۲,۵۷۸,۴۲۲  تومان